Pomůžeme Vám poznat všechny tváře vašich informací

Naši konzultanti s mnohaletými zkušenostmi z oblasti veřejného zdravotního pojištění, managementu a řízení projektů poskytují poradenství zejména zdravotním pojišťovnám, zdravotnickým zařízením a státní a veřejné správě.

Poradenství pro zdravotní pojišťovny

Naši konzultanti mají dlouholetou praxi v oblasti výdajové části (problematika smluvní, úhrad, registrů, analýz), ICT, řízení projektů a vedení zdravotní pojišťovny.

Popis a optimalizace procesů zdravotní pojišťovny

Nabízíme popis stávajících procesů v nástrojích pro popis procesů včetně návrhu jejich optimalizace se znalostí specifik prostředí zdravotních pojišťoven.

Audit vybraných oblastí zdravotní pojišťovny

Oblast ICT, smluvní oblast, oblast úhrad zdravotní péče, oblast registrů, oblast analýz a statistiky.

Implementace projektů

Koordinace a řízení nových projektů včetně vedení jednání s dodavateli.

Řízená péče

Návrh metodiky řízené či integrované péče „na míru“ konkrétní zdravotní pojišťovně, včetně návrhu elektronické zdravotní knížky, s praktickou znalostí prostředí českých zdravotních pojišťoven a legislativy v ČR.

Zadání pro tvorbu specializovaného SW

Od zmapování potřeb klíčových uživatelů, přes podrobné písemné zadání po vytvoření zadávací dokumentace pro výběrové řízení a vedení projektu vývoje a implementace SW.

Návrhy manažerských informačních systémů

Návrhy systémů pro podporu rozhodování vedení zdravotní pojišťovny.

Návrhy systémů umělé inteligence

Návrhy systémů s praktickým využitím principů umělé inteligence a fraud managementu ve zdravotní pojišťovně (zpravidla v oblasti revizní, marketingové, MIS, kontroly výběru pojistného).

Návrhy portálových řešení

Návrhy portálových řešení se zkušeností z návrhu Portálu zdravotních pojišťoven.

Školení

Proškolíme Vaše zaměstnance v problematice týkající se vybraných částí provozu zdravotní pojišťovny se znalostí prostředí zdravotních pojišťoven a aktuální legislativy v ČR.

Fúze zdravotních pojišťoven

Poradenství při přípravě fúze zdravotních pojišťoven na základě praktických zkušeností našich konzultantů.

Analýzy dat

Analýzy dat příjmové i výdajové části zdravotních pojišťoven včetně praktické znalosti datových rozhraní pro předávání dokladů, datových rozhraní pro pravidelná hlášení MZ, ÚZIS, NRC a znalosti metodik DRG.

zpět nahoru

Poradenství pro poskytovatele zdravotních služeb

Podpora vyjednávání se zdravotními pojišťovnami

Může zahrnovat analýzu vykazovaných dat, analýzu cenových dodatků, analýzu potenciálních rezerv, využití Tržiště zdravotní péče, implementaci specializovaného SW pro podporu vyjednávání.

Audit holdingových zdravotnických zařízení

Zahrnuje zmapování klíčových procesů v holdingu zdravotnických zařízení s důrazem na jejich optimalizaci ve specifickém prostředí holdingu (mapování pohybu pacientů holdingem, srovnávání částí holdingu apod.).

Popis a optimalizace procesů zdravotnického zařízení

Představuje popis stávajících procesů v nástrojích pro popis procesů včetně návrhu jejich optimalizace.

Školení

Proškolíme Vaše zaměstnance v problematice týkající se vykazování zdravotním pojišťovnám, ÚZIS, MZ ČR, metodik DRG či kódování MKN10 a SNOMED.

Analýzy dat

Provádíme analýzy dat vykazovaných zdravotní pojišťovně, modelace DRG a vyhledávání obvyklých způsobů léčení.

Návrhy systémů po podporu vyjednávání se zdravotními pojišťovnami

Návrhy systémů pro větší zdravotnická zařízení, která mají zájem zlepšit svůj hospodářský výsledek (případně zvýšit zisk). Navrhované systémy se soustředí na modelování důsledků uzavření různých typů cenových dodatků, definici produktů zdravotnických zařízení, vytěžování kapacit, vyhledávání obvyklých léčebných postupů atd.

Návrhy manažerských informačních systémů

Návrhy systémů pro podporu rozhodování managementu větších zdravotnických zařízení.

zpět nahoru

Poradenství pro státní a veřejnou správu

Na rozdíl od komerční sféry platí obvykle ve státní a veřejné správě pravidlo, že “Co není výslovně dovoleno, je zakázáno”. Uvedené pravidlo může znít jako samozřejmost, ale je třeba si uvědomit, že poradce, který by se snažil “bezhlavě” aplikovat pravidla z komerční sféry na státní a veřejnou správu, by mohl způsobit potíže svému klientovi. Naši odborníci si tyto rozdíly uvědomují a mají dlouholeté zkušenosti s působením ve veřejném a státním sektoru. My jsme specialisté.

Návrhy systémů pro dohled nad přímo řízenými organizacemi

Informační systémy přímo řízených organizací obvykle nedisponují výstupy, které by umožňovaly snadný a komplexní dohled zřizovateli. Situace se pak ještě více komplikuje v případech, kdy mají přímo řízené organizace různé informační systémy. Pro poskytnutí komplexního i detailního přehledu jsme schopni navrhnout takový systém, který umožní rychlý přehled o aktuální situaci i výhledy do budoucna. Snažíme se přitom navrhovat taková řešení, která nezvýší administrativní zátěž jednotlivých organizací a naopak maximum agendy zautomatizují.

Zavádění principů bezpapírové kanceláře

Bezpapírová kancelář není jen módním výstřelkem, ale v dnešní době prakticky nutností nejen v komerční sféře, ale čím dál více i ve státní a veřejné správě.

Umíme navrhnout takové řešení, které převede “papírový” úřad do plně nebo částečně bezpapírové formy podle potřeb zákazníka a stavu legislativy. V této souvislosti se mj. specializujeme na rychlé a efektivní naplnění zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě včetně realizace zaručeného elektronického archivu, atd.

Návrhy portálových řešení

Internetové portály veřejné a státní správy vyžadují specifický přístup při svém návrhu i realizaci. Na rozdíl od komerční sféry je velká část pravidel upravena přímo zákonem nebo vyhláškou a často není možné smluvně s uživatelem upravit způsoby komunikace. Naši odborníci se na takové portály specializují a při návrzích respektují veškerou legislativu a normy (ČR, EU i mezinárodní) platné pro daný rezort. Zvýšený důraz je pak kladen na naplnění zákona o ochraně osobních údajů a zákona o elektronickém podpisu.

Komplexní analýzy dat

Chcete znát dopady Vámi plánovaných změn do systému ještě před jejich uplatněním? Předpovědět dopad nového zákona do celého systému? Provádíme hromadné analýzy dat s predikcemi budoucího chování.

Návrhy systémů pro mezirezortní integraci a komunikaci

Uvědomujeme si, že jednotlivé rezorty státní a veřejné správy jsou provázané. Změna v jednom rezortu se dotkne i ostatních. Navrhujeme komplexní řešení, která respektují specifika státní a veřejné správy.

zpět nahoru

Poradenství pro finanční a kapitálové trhy

Naši pracovníci disponují mnohaletými zkušenostmi s návrhem a realizací systémů pro finanční a kapitálové trhy. Naši odborníci stáli mj. u následujících projektů:

Oblast kapitálových trhů

  • Kupónová privatizace
  • Středisko cenných papírů
  • RM-Systém
  • RM-S Slovakia
  • Centrální depozitář cenných papírů
  • Komoditní burza Praha

Oblast obchodování s cennými papíry

  • automatizované systémy pro obchodníky s cennými papíry (automatické arbitráže, apod.)

Netradiční trhy

  • První evropské tržiště zdravotní péče hcmcr.cz
  • další projekty v rámci i mimo EU

V této souvislosti nabízíme poradenství všem, kteří se pohybují v oblastech finančních a kapitálových trhů a chtějí bezpečně automatizovat svůj provoz.

zpět nahoru